Čo je Čung-jüan čchi-kung?
Čung-jüan čchi-kung je staré čínske umenie sprevádzajúce ľudí už vyše 7 tisíc rokov.
Smer Čung Jüan čchi kung predstavuje celistvý systém poznatkov a metód,zameraných
na harmonizáciu psychického a fyzického stavu, umožňujúcich rozvíjanie schopností
človeka a prielom do sféry osobných možností. Je oslobodený od náboženstva a ideo-
logických cieľov, preto sa ním môže zaoberať človek ľubovoľného vierovyznania a
zmýšľania.

Technika čhi-kung predstavuje prácu s energiou. Táto práca sa uskutočňuje prostred-
níctvom niekoľkých súborov cvičení. Jednotlivé cvičenia sú tichého a meditatívneho
charakteru. 

Čo prináša dnešnému človeku?
V dnešnom uponáhľanom svete a neustále sa meniacich podmienkach vnáša do nášho
života pokoj a pohodu. Z duchovného hľadiska prínáša pochopenie prírody, vesmíru a
diania v nich, pochopenie života ako takého. 

Kto sa môže Čung-jüan čchi-kungu venovať a čo potrebujeme na cvičenie?

Čung-jüan čchi-kung môže praktizovať každý – od dieťaťa až po starého človeka. Môžu sa
mu venovať aj ľudia s krehkejším fyzickým zdravím. Nie je potrebné žiadne špeciálne
náradie a nemusíme meniť režim dňa. Priestor na cvičenie by nám mal umožňovať voľný
a bezpečný pohyb, môže to byť malý pokojný kúsok kdekoľvek. Oblečenie by malo posky-
tovať voľný pohyb, byť vzdušné a pohodlné. Mali by sme sa vyhnúť noseniu kovových
vecí počas cvičenia, aby nás neobmedzovali a nebránili prúdeniu energie. 

Čo rozvíja Čung-jüan čchi-kung na jednotlivých stupňoch?

Kompletná výučba Čung-jüan čchi-kungu pozostáva z piatich stupňov. V závislosti od
úrovne výučby sa na každom stupni realizuje komplexná výučba v súlade s cieľom tohto
stupňa.

 

Na 1. stupni aktivujeme a rozvíjame dolný tan-tchien, vydávame sa na cestu uvoľnenia.
Učíme sa naberať energiu z vonkajšieho prostredia, zušľachťovať ju, rozvádzať ju po tele.
Cvičenia prvého stupňa nám umožňujú dosahovať a uchovávať si energetickú rovnováhu na
úrovni nášho tela, fyzického zdravia. Nedostatok alebo prebytok energie spôsobuje mnoho zdravotných
problémov a cvičenia na tomto stupni môžu pôsobiť jednak preventívne, jednak liečivo na existujúci problém.


Na 2. stupni aktivujeme a rozvíjame stredný tan-tchien, vydávame sa na cestu ticha.
Učíme sa udržiavať emocionálnu rovnováhu, vyvažovať dávanie a prijímanie. Cvičenia
druhého stupňa nám pomáhajú otvoriť srdce, prijímať lásku, pochopiť naše vzťahy, odstraňovať traumy,
ktoré na nás doliehajú z minulosti.


Na 3. stupni aktivujeme a rozvíjame horný tan-tchien. Cieľom je dosiahnutie stavu pauzy
(úplného ticha, kedy sa nám dostáva múdrosti). Cvičenia tretieho stupňa rozvíjajú naše
osobné schopnosti,umožnia nám vidieť ďalej ako vidíme v bežnom živote, počuť dosiaľ
nepočuté,a to aj v bdelom stave. Naučia nás s týmito fenoménmi narábať a používať v
súlade s univerzom.


Na 4. stupni sa učíme pochopiť dušu, vedomie. Cieľom cvičení štvrtého stupňa je porozumenie
všetkému živému vôkol nás – rastlinám, stromom, živočíchom… Poznanie získané
od nich možno využiť v bežnom živote a žiť tak v súlade s prírodou, vesmírom a nie
na ich úkor.


Cvičenia 5. stupňa sa vyučujú formou osobného žiactva neverejne. Výučba prebieha telepaticky.
Vyučujú sa zákonitosti tohto a iných svetov, komunikácia a práca v iných dimenziách.


Výučba Čung-jüan čchi-kungu prebieha formou praktických cvičení na kurzoch,ktoré
usporadúvajú certifikovaní inštruktori. Cvičenci sa môžu stretávať aj na pravidelných
cvičeniach organizovaných po celom Slovensku. Spoločné cvičenie umožňuje zdieľanie
vedomostí a skúseností, pomáha motivovať cvičencov pri riešení ich problémov. Komfort
domáceho cvičenia je pre tých, ktorí majú potrebu stiahnuť sa do ústrania.


Viac informácii o Čung-jüan čchi-kungu nájdete na linke Slovenskej asociácie Čung-jüan čchi- kungu www.zyq.sk alebo na ruskom webe www.zyq108.com